เทพเจ้ากรีก แห่งยอดเขาโอลิมปัส

วิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส32102

ครูที่ปรึกษา แม่ครูอรวรรณ กองพิลา 

1.ความสำคัญของเทพเจ้ากรีก แห่งยอดเขาโอลิมปัสเป็นอย่างไร

2.ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ากรีกแห่งยอดเขาโอลิมปัสของชาวกรีกเป็นเช่นใด
3.ทำไมถึงมีความเป็นมาของเทพเจ้ากรีกแห่งยอดเขาโอลิมปัส

4.อิทธิพลเทพเจ้ากรีกแห่งยอดเขาโอลิมปัส ที่มีต่อวัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นและมีว่าจึงปัจจุบันหรือไม่
5.เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางสังคม-การเมืองการปกครองของชาวกรีกว่ามีลักษณะอย่างไร

—–กิจกรรมโครงงาน—–

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาความเป็นมาของเทพเจ้ากรีก แห่งยอดเขาโอลิมปัส

2.เพื่อศึกษาถึงสังคม-การปกครองของชาวกรีก

3.เพื่อศึกษาอิทธิพลเทพเจ้ากรีกแห่งยอดเขาโอลิมปัส ที่มีต่อวัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น

4.เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางสังคม-การเมืองการปกครองของชาวกรีก

—–ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ—–

-ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา

-ได้ทราบถึงอิทธิพลของอารยธรรมเทพเจ้ากรีกแห่งยอดเขาโอลิมปัส ที่มีต่อวัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคสมัยนั้น

-ได้ทราบถึงสังคม-การปกครองของชาวกรีกการดำเนินงาน/โครงงาน

-ได้ทราบถึงความเชื่อจากอดีต-ปัจจุบัน

—–เลือกประเด็นหัวข้อโครงงานที่สนใจ—–

-ตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา

-สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

-สรุปข้อมูลที่ได้ และนำเสนอโครงงาน